SȀMO BȎG JE ȈZNAD GȖNDINĀCĀ                      

(GȖNDINAČKĪ BEĆĀRCȈ I BEĆĀRCȈ O GȖNDINCIMĀ)

 

                                   Ȁl su lȋpi gȗndinačkī mȏmci,

                                   vȅste nȍsē i brȅnujū kȍse.

(Janković 1967: 2831; Grgurovac 2005: 210)

                                  

                                   Ȁoj Ȁndra, vȅlikōga nȍsa,                

                                   ne prȁvi mi ȕ kolu prkȍsa.

                                  

                                   Bȁbogreci, jȁbuke vām gȏrke,

                                   Gȗndinčāni ljũbē vām đevȏjke.

(Janković 1967: 80; Grgurovac 2005: 211, 310)

                                  

Bĩlā blūzȁ, po njõj crnī kȏnci,

                                   nȃjljȅpšī su gȗndinačkī mȏmci.

 

                                   Bĩlō līcȅ i žũtā marȁma,

                                   to pristȁjē sȁmo Gȗndinkamā.

 

                                   Crnē ȍči i ȍbrve tãnkē –

                                   to imȁjū sȁmo Gȗndinčānke.

 

                                   Dȋko mȍja, lȋpo se narēdȉ,

                                   sȕtra gȏd je u Bȁbinōj Grēdȉ.

 

                                   Da je Isȕs iz Gȗndināc bȉjo,

                                   kȍ bi njȅgā objȅsiti smȉjo?                                        

 

Dȍšo dīkȁ iz Sikȅrevācā,

                                   dȍnijo mi tȏrbu krȁstavācā.

 

                                   Dūnȉ, vjȅtre, mȁlo iz Mãlicē,[1]

                                   donesȉ mi mȉrīs od Kraljȉcē.[2]

 

                                   Dūnȉ, vjȅtre, mȁlo sa Berȁvē,

                                   pa istȅrāj Rȕse[3] iz Trnȁvē.

 

                                   Ȅvo brȁćē selȁ Gȗndinācā,

                                   kȍjī ljũbē cȕre bez nȍvācā.

 

                                   Gorĩ lȃmpa nȁsred Gȗndinācā,

                                   dōđȉ, dȋko, bȉ' će pȍljubācā.

                       

                                   Gȗndinčāni ofȃrbali tōrȃnj,

                                   šȁlāj, lȁne, dȁ se plȁše vrȁne.

(Toldi 1987; Grgurovac 2005: 404)

                                  

Gȗndinačkē cȕre ko bećārȉ,

                                   nȍse gȁće, sȁmo mȁlo krȁćē.

 

                                   Gȗndinačkē cȕre ko figūrȅ,

                                   A Berȃvke gȁrave ko čȃvke.

(Toldi 1987; Grgurovac 2005: 404)

 

                                   Gȗndinčāni, jȁbuke vām trȕle,

                                   Bȁbogreci ljũbē vȁše cȕre.

(Janković 1967: 81; Grgurovac: 211)

                                  

                                   Gȗndinčāni nȁpīli se būzȇ,

                                   pa ne mȍgū kopȁt kukurȕze.

 

                                   Gȗndinčānje eletrȉka krãsī,

                                   danjũ gorĩ, a noćũ se gãsī.

 

                                   Ȉći, ȉći, ovȏ su Lȕčići.

                                   sȗnce mȍje, onȉ se ne bojẽ.

 

                                   Kadȋć krȁju, mãlī kȕplerāju,

                                   iz tȅbe se cȕre ne udãjū.

 

                                   Kad pjȅvajū gȗndinačkī mȏmci,

                                   ȉgra sȑce snāšȉ i djevȏjci.

                                  

                                   Kȁd se mȍji pȍnapijū strīcȉ,

                                   mālȉ su īm Kobãš i Gȗndȋnci.

(Spjevao Tomislav Krpan?; Grgurovac 2005: 271)

                                  

Konjȉ bjēlcȉ – tȏ su Bȁbogreci,

                                   konjȉ vrãnī – tȏ su Gȗndinčāni.

 

                                   Kȍpanica Vȅlikā i Mãlā

                                   i Jarȕge – tȏ su sāmȇ slȗge.

 

                                   Kȍpanica Vȅlikā i Mãlā –

                                   bȉ l me, mȃjko, ũ tā sȅlā dālȁ?

 

                                   Mãlā mȍja, lȋpo se narēdȉ,

                                   sȕtra vāšȃr u Bȁbinōj Grēdȉ.

 

                                   Merolīnȍ,[4] mȍje lãdnō vīnȍ,

                                   Bitȕljica[5] pȕna čutȕrica.

(Toldi 1987; Grgurovac 2005: 404)

 

                                   Nẽmā cvȋta što su tulipānȉ,

                                   ni momākȃ što su Gȗndinčāni.

 

                                   Nẽmā selȁ ko što su Gȗndīnci,

                                   nȉti rȁja nad Kadȋća krȁja.

 

Mãlā mȍja, lȕtko iz bostȁna,

                                   ȉstā si mi Bȁreškova Ȁna.

 

                                   More svīlȁ na nebeskȇ grȃne –

                                   to je mōdȁ Lovrȉćevē Ȁnē.

 

                                   Nīsȁm znȁla kakȋ su Gȗndīnci,

                                   a sad znādȇm jer dīkȕ imādȇm.

(Toldi 1987; Grgurovac 2005: 403)

 

                                   Oj, Berȁvo, vȁtrōm izgorjȅla,

                                   u tebĩ me lōlȁ zavoljȅla.

(Toldi; Grgurovac 2005: 404)

 

                                   Oj, Gȗndīnci, mōrȁ' ću vās slȉkat,

                                   pȁ vās nēćȕ zaborȁvit nȉkad.

 

                                   Oj, Gȗndīnci, ne bȉ vās volȉo

                                   da se nīsȁm u vȁmā rodȉo.

                                  

                                   Oj, Gȗndīnci, selȍ mȍje mȉlō,

                                   u tebĩ sam odgojȉla tȋlo.

 

                                   Oj, Gȗndīnci, selȍ nȃjmilĩjē,

                                   nȃjljȅpšē si selȍ Slavȏnijē.

 

                                   Oj, Mãlice, mãlā varošȉce,

                                   kõ j po mōdȉ, tȃj u tȅbē dõdī.

 

                                   Oj, Mãlice, mãlī Cȁrigrādu,

                                   u tebĩ su cȕre za parādȕ.

 

                                   Pītȁjū me, ȍdākle si brȁca?

                                   Jã sam brȁca selȁ Gȗndinācā.

 

                                   Sastȁli se Zȕce i Komārcȉ,[6]
                                   Zȕce zūjȇ, a komārcȉ brūjȇ!

                                   Sikȅrēvci selȍ ȕ dvā rȇda,

                                   iz dalekȁ ko Ȍsjēk izglẽdā.

 

Stramȅštrovi najȅli se gljȋvā,

                                   oni lũdī što ne jȅdū ljȗdi.

 

                                   Štitãr selȍ i Bȁbina Grēdȁ̏

                                   i Gȗndīnci – tȏ su sāmȋ līncȉ.

 

                                   Što j bećārȃ, tȏ je Gȗndinčānā,

                                   mȁlo ī' je kȍjī bećãr nījȅ.

 

                                   U Berȃvcī ćuprȉja na lãncī,

                                   dōđȉ, dȋko, na debȅlī vrãncī.

 

                                   U Berȃvcī slȁma nȁ pō pūtȁ,

                                   ȁl sam, mȃjko, nã tō selȍ ljūtȁ.

 

                                   Udȁ' ću se u selȍ Gradȉšće,

                                   u Gȗndīnce sȑce mi ne ȉšćē.

(Janković 1967: 82)

                                  

                                   Udȁ' ću se u Bȁbinu Grȇdu,

                                   nek u mȅnē Bȁbugreci glēdȗ.

                                  

                                   U Gȗndīnci cȕrice su slȁtke,

                                   jer imȁjū ȍbrvice tãnkē.

 

                                   U Gȗndīncī ko u Vukovārȕ,

                                   bĩlē rūžȅ cvatũ po duvārȕ.

                                  

                                   U Gȗndīncī i blato i sũša,

                                   tȁmo mi je i sȑce i dūšȁ.

 

                                   U Gȗndīncī nȉkad blȁta nẽmā,

                                   sȁmo sadã i kad kȉša pȁdā.

                                  

                                   U Gȗndīncī nīsȁm nȉkad bīlȁ,

                                   sȁmo sadã, pa mi se dopȁdā.

 

                                   U Gȗndīncī sȅdam krstopũćā,

                                   a na sẽdmōm Stramȅštrova kȕća.

 

                                   U Gȗndīncī sȉju mnȍgo žȉta,

                                   za granātȅ nȉtko i ne pĩtā.

(Spjevao Tomislav Krpan?; Grgurovac 2005:307)

 

                                   U Gȗndīncī zĩdānā mesnȉca,                        

                                   ȁjte, žȅne, friškȋ kobasȋcā.

(Toldi 1987; Grgurovac 2005: 403)

 

                                   U mȅnē su opȃnci sa klȋncī,

                                   kūpȉo mi lōlȁ u Gȗndīncī.

(Toldi 1987; Grgurovac 2005: 403)                         

 

                                   U Mãlice nȉge tarȁbicē,

                                   sve ževȉka, tȁmo mi je dīkȁ.

                                  

                                                                       Priredio i naglaske postavio Josip Užarević

Izvori

 

Grgurovac, Martin (ur.). 2005. Slavonske pismice. 10.000 bećaraca, drumaraca, svatovaca…,

Vinkovci: SN Privlačica.

Janković, Slavko. 1967. Šokačke pismice I. Dvostihovi – deseterci 1 – 2000. Napjevi 1 – 50,       Vinkovci: Matica hrvatska.

Janković, Slavko. 1970. Šokačke pismice II. Dvostihovi – deseterci 2001 – 4230. Napjevi 51       – 100, Vinkovci: Matica hrvatska.

Janković, Slavko. 1974. Šokačke pismice III. Dvostihovi – deseterci 4231 – 6145. Napjevi,          Vinkovci.  

Toldi, Zvonimir. 1987. Razigrani doro. Treće izdanje, Slav. Brod.

 

 [1]Mãlica – dio Gundinaca koji teče paralelno s glavnom ulicom.

[2] Kraljica - Mara Šebaljičina.

[3] Rusi – nadimak nekoliko obitelji koje žive u Trnavi, dijelu Gundinaca nedaleko od rječice Berave.

[4] Merolino – malo naselje pod šumom, smješteno 5-6 km na sjeveru od Gundinaca.

[5] Bituljica – rječica koja utječe u kanal Bitulju.

[6] Zȕce – posprdan naziv za Gundinčane; Komårci – posprdan naziv za Sikirevčane.

Brojač posjeta

Danas 45

Jučer 75

Ovaj tjedan 120

Ovaj mjesec 2096

Sveukupno 157211

Idi na vrh