JAVNI POZIV

 za prijavu šteta od prirodne nepogode od mraza za područje Općine Gundinci

Objavljeno: 18. svibnja 2021.

I.

Pozivaju se oštećenici od prirodne nepogode-mraza za područje Općine Gundinci da prijave štetu. Prirodna nepogoda od mraza proglašena je Odlukom župana Brodsko-posavske županije o proglašenju prirodne nepogode izazvane mrazom (KLASA: 320-12/21-01/03, URBROJ: 2178/1-04-02/03-21-1 od 18. svibnja 2021.) za područje općina Gundinci i Nova Kapela.

II.

Šteta se, u pravilu, prijavljuje putem e-pošte: opcina-gundinci@sb.t-com.hr, predajom u poštanski sandučić na ulazu u prostorije Općine Gundinci, Stjepana Radića 4, Gundinci ili neposrednom predajom u Jedinstveni upravni odjel, zaključno do 26. 05. 2021. godine.

III.

Šteta se prijavljuje putem Obrasca PN- prijava štete od prirodne nepogode.

Uz Obrazac PNOBAVEZNO je dostaviti sljedeću dokumentaciju:

  • ispunjeni obrazac Izjave 
  • presliku posjedovnog lista ili izvatka iz zemljišnih knjiga za prijavljenu oštećenu imovinu
  • presliku Upisnika OPG-a
  • presliku kartice tekućeg ili žiro računa na koji će se izvršiti isplata u slučaju  odobravanja štete.

IV.

Rok za prijavu štete je 26.05.2021. do 15:00 sati.

V.

Vlasnici, odnosno korisnici zemljišta koji imaju osigurane usjeve kod osiguravajućeg društva, štetu prijavljuju osiguravajućem društvu, i to na osnovu ranije spomenute Odluke o proglašenju prirodne nepogode od mraza za područje općine Gundinci.

VI

Upiti u vezi prijava štete primaju se radnim danom od  09,00-14,00 sati na telefon: 035/487-008  ili putem e-pošte: opcina-gundinci@sb.t-com.hr

KLASA: 361-07/21-01/1

URBROJ: 2178/05-01/21-3

Gundinci, 18. svibnja 2021.g.

Općinsko Povjerenstvo za

procjenu šteta od elementarnih nepogoda

JAVNI POZIV ZA PRIJAVU ŠTETE OD ELEMENTARNE NEPOGODE

OBRAZAC PN

Odluka PN Mraz 18.05.2021_