Na temelju članka 28. Statuta Općine Gundinci («Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije», broj 14/21) Općinsko vijeće Općine Gundinci na 3. sjednici održanoj dana 22.
listopada 2021. godine, donijelo je

O D L U K U

o zatvaranju za promet prolaza u centru

na k.č. br.1445, dio površine između kućnog broja 2 i broja 4 u ulici Stjepana Radića

starog Društvenog doma i zgrade Općine

Članak 1.

Općinsko vijeće Općine Gundinci zbog zaštite i sigurnosti svih sudionika u prometu, a
osobito pješaka, donosi Odluku o zatvaranju za promet prolaza u centru koji se nalazi na k.č.
br. 1445, te predstavlja dio površine između kućnih brojeva 2 i 4 u ulici Stjepana Radića
(prolaz između starog Društvenog doma i zgrade Općine) i u naravi predstavlja dvorište.

Članak 2.

Korištenje prolaza dozvoljeno je samo vatrogasnoj službi za potrebe izlaska na vatrogasne
intervencije. Prilaz skladištima biti će omogućen iz Zagrebačke ulice.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana donošenja i objaviti će se u „Službenom
vjesniku Brodsko-posavske županije.“

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE GUNDINCI

KLASA: 363-01/21-01/28                                            PREDSJEDNICA
URBROJ: 2178/05-02/21-1                                 OPĆINSKOG VIJEĆA
Gundinci, 22. listopada 2021.g.                                          Marija Kadić