Obavijest o Javnom natječaju za imenovanje pročelnika Jedinstvenog upravnog

odjela Općine Gundinci

Općinski načelnik Općine Gundinci raspisao je Javni natječaj za imenovanje pročelnika
Jedinstvenog upravnog odjela Općine Gundinci na neodređeno vrijeme uz probni rad u trajanju
od tri mjeseca (1 izvršitelj/ica). Javni natječaj je objavljen u “Narodnim novinama” broj 125 dana
26. listopada 2022. godine.

Prijave na natječaj se podnose u roku od 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama.
Rok za dostavu prijava na Javni natječaj ističe s danom 04. studenog 2022. godine.
Informacije o natječaju mogu se dobiti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Gundinci, na
adresi Stjepana Radića 4, Gundinci.

Na Javni natječaj (u daljnjem tekstu: natječaj) mogu se ravnopravno prijaviti osobe oba spola, a
izrazi koji se koriste u ovom natječaju za osobe u muškom rodu uporabljene su neutralno i
odnose se na osobe obaju spolova.

Potrebno stručno znanje:
 Magistar/magistra pravne struke ili stručni specijalist/specijalistica ekonomske, pravne ili
društvene struke ili
 Sveučilišni prvostupnik/prvostupnica odnosno stručni prvostupnik/prvostupnica
ekonomske, pravne ili društvene struke
 Najmanje jedna godina radnog iskustva za potrebno stručno znanje pod točkom 1.
odnosno pet godina radnog iskustva za potrebno stručno znanje pod točkom 1A
 Organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine potrebne za uspješno upravljanje
Jedinstvenim upravnim odjelom
 Položen državni ispit
 Poznavanje rada na računalu.
Osnovnu brutto plaću sačinjava umnožak koeficijenta radnog mjesta pročelnik (3,012) i
osnovice za obračun plaće u iznosu od 3.276,00 kuna.

Opis poslova:
– rukovodi Jedinstvenim upravnim odjelom, organizira i usklađuje rad Jedinstvenog
upravnog odjela, prati stanje iz djelokruga Jedinstvenog upravnog odjela i predlaže
odgovarajuće mjere za poboljšanje učinkovitosti rada Jedinstvenog upravnog odjela
– priprema nacrte općih i pojedinačnih akata i izrađuje prijedloge odluka odnosno
zaključaka, rješenja i drugih općih i pojedinačnih akata za potrebe općinskog načelnika,
Općinskog vijeća te stalna i povremena radna tijela općinskog načelnika i Općinskog
vijeća
– donosi rješenja u upravnim predmetima iz djelokruga Jedinstvenog upravnog odjela
neposredno rukovodi službenicima Jedinstvenog upravnog odjela, daje im upute za rad i
usklađuje njihov rad

– pomaže službenicima Jedinstvenog upravnog odjela u radu na najsloženijim predmetima
u dijelu složenijih dijelova predmeta za koje su potrebna posebna znanja i vještine
– sudjeluje i priprema projekte iz djelokruga rada Jedinstvenog upravnog odjela, sudjeluje i
priprema ugovaranje izgradnje i održavanja komunalnih i drugih objekata kojima je
nositelj Općina Gundinci
– utvrđuje terminski plan priprema i planiranja proračuna Općine Gundinci
– izrađuje smjernice za plan i pripremu jednogodišnjih i višegodišnjih projekcija plana
proračuna i ostalih financijskih dokumenata
– iznosi prijedlog financijsko-planskih dokumenata Općinskom vijeću i općinskom
načelniku, kao i svih izvješća propisanih zakonom, vodi brigu o zakonitom trošenju
proračunskih sredstava
– prati propise iz samoupravnog djelokruga Općine Gundinci te ukazuje na potrebu
usklađivanja akata sa zakonom
– predlaže mjere za poboljšanje naplate potraživanja svih prihoda Općine Gundinci
– obavlja i druge poslove po nalogu općinskog načelnika

 

Uz pisanu prijavu, svi kandidati obavezno prilažu:
– životopis
– dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice, osobne iskaznice ili putovnice)
– dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (presliku diplome)
– dokaz o položenome državnom ispitu (presliku svjedodžbe)
– uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak, ne starije
od 6 mjeseci
– potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko
osiguranje
– ugovor o radu ili rješenje o rasporedu ili potvrda poslodavca iz koje je vidljivo da je ostvareno
radno iskustvo na poslovima odgovarajuće stručne spreme i struke u trajanju od najmanje 1
godine
– vlastoručno potpisanu izjavu kandidata da za prijem u službu ne postoje zapreke iz članaka 15.
i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
– dokaz o poznavanju rada na računalu (svjedodžba, potvrda, pisana izjava kandidata i slično)
Kandidat koji bude izabran dužan je dostaviti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti prije
donošenja rješenja o imenovanju.
Sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka (EU 2016/679 – u daljnjem tekstu: Uredba) i Zakonu o
provedbi opće uredbe o zaštiti podataka („Narodne novine“ broj 42/18.), Općina Gundinci kao
voditelj obrade osobnih podataka sa istima će postupati prema načelima obrade osobnih podataka
navedenih u članku 5. Uredbe.
Osoba koja ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužna je u
prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo
pod jednakim uvjetima.

Poveznica za stranicu Ministarstva branitelja na kojoj su navedeni dokazi potrebni za
ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz
Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji ("Narodne novine" broj 121/17, 98/19 i 84/21)
je:
https://branitelji.gov.hr/userdocsimages/ng/12%20prosinac/zapo%C5%A1ljavanje/popis%20dokaza

%20za%20ostvarivanje%20prava%20pri%20zapo%C5%A0ljavanju.pdf.
Kandidat, da bi ostvario pravo prednosti prilikom zapošljavanja kao osoba s invaliditetom dužan
je uz prijavu na natječaj i uz sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i dokaz o
utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.
Kandidat pripadnik nacionalne manjine koji se poziva na pravo prednost prilikom zapošljavanja
na temelju članka 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina, uz prijavu na natječaj,
osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, nije dužan dokazivati svoj status pripadnika
nacionalne manjine.
Urednom prijavom smatra se prijava koja sadržava sve podatke i priloge navedene u javnom
natječaju. Nepravodobne i nepotpune prijave na javni natječaj neće se razmatrati niti će
podnositelji nepotpunih prijava biti pozvani na dopunu prijave.
Osobe koje podnesu nepravovremene ili nepotpune prijave na javni natječaj ili ne ispunjavaju
formalne uvjete javnog natječaja ne smatraju se kandidatima prijavljenim na javni natječaj te će
o tome biti pisano obaviješteni.
Prijave na javni natječaj, s dokazima o ispunjavanju uvjeta, dostavljaju se u roku od 8 dana od
objave javnog natječaja na stranicama „Narodnih Novina“, na adresu: Općina Gundinci, Stjepana
Radića 4, 35222 Gundinci, s naznakom: »Javni natječaj za imenovanje pročelnika Jedinstvenog
upravnog odjela Općine Gundinci«.
O rezultatima javnog natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku, 60 dana od
isteka roka za dostavu prijava, dostavom rješenja o prijmu u službu izabranog kandidata.
Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata obuhvaća pisano testiranje, provjeru
poznavanja rada na računalu i intervju, radi provjere znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje
poslova radnog mjesta za koje se primaju.
Na intervju mogu pristupiti kandidati koji ostvare najmanje 50% od ukupnog broja bodova na
pisanom testiranju i provjeri znanja rada na računalu.
Kandidati su obvezni pristupiti prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti.
Ako kandidat ne pristupi testiranju smatra se da je povukao prijavu na natječaj.
Vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata koji ispunjavaju uvjete iz
natječaja bit će objavljeno na web stranici Općine Gundinci (www.gundinci.hr) i na oglasnoj
ploči u sjedištu Općine Gundinci, Stjepana Radića 4, Gundinci najkasnije pet dana prije
održavanja provjere.

Pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranje:
1. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01,
60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17,
98/19 i 144/20)
2. Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
(„Narodne novine“, broj 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19)
3. Zakon o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“, broj 68/18, 110/18 i 32/20)
4. Zakon o općem upravnom postupku („Narodne novine“, broj 47/09 i 110/21)
5. Uredba o uredskom poslovanju („Narodne novine“, 75/21)

Javni natječaj za imenovanje pročelnika Jednistvenog upravnog odjela Općine Gundinci

Obavijest o Javnom natječaju za imenovnje pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Gundinci