ODLUKA O KOMUNALNIM DJELATNOSTIMA

ODLUKA O KOMUNALNOM REDU

ODLUKA O KOMUNALNOJ NAKNADI

ODLUKA O KOMUNALNOM DOPRINOSU

ODLUKA O VRIJEDNOSTI BODA KOMUNALNE NAKNADE

EVIDENCIJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

CIJENIK USLUGA ODVOZA KOMUNALNOG OTPADA NA PODRUČJU OPĆINE GUNDINCI – RUNOLIST D.O.O. VRPOLJE