Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi Općine Gundinci za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu

Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture Općine Gundinci za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu

Obrazloženje plana proračuna Općine Gundinci za 2019. godinu te projekcije za 2020. i 2021. godinu

Plan proračuna Općine Gundinci za 2019. godinu, te projekcije za 2020. i 2021. godinu

Program izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Općine Gundinci za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu

Program javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju,kulturi i sportu Općine Gundinci za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu

Odluka o izvršenju proračuna Općine Gundinci za 2019. godinu

Obrazloženje I. Izmjena i dopuna proračuna Općine Gundinci za 2019. godinu

I. Izmjene i dopune Programa izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Općine Gundinci za 2019. godinu

I. Izmjene i dopune Plana proračuna Općine Gundinci za 2019. godinu

I. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju,kulturi i sportu Općine Gundinci za 2019. godinu

II. Izmjene i dopune programa održavanja uređaja i objekata komunalne infrastrukture općine Gundinci za 2019. g.

II. Izmjene i dopune proračuna Općine Gundinci za 2019. godinu

Obrazloženje II. Izmjena i dopuna proračuna Općine Gundinci za 2019. godinu

II. Izmjene i dopune programa izgradnje uređaja i objekata komunalne infrastrukture općine Gundinci za 2019. g.

II. Izmjene i dopune programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju,kulturi i sportu općine Gundinci za 2019. g.

II. Izmjene i dopune programa javnih potreba u scijalnoj skrbi općine Gundinci za 2019. g.