N A T J E Č A J
za dodjelu stipendija u akademskoj 2020./2021. godini

I.

U akademskoj 2020./2021. godini dodijelit će se studentske stipendije u skladu s odlukom Općinskog načelnika Općine Gundinci o dodjeli stipendija, u kojoj će biti utvrđen broj stipendija i njihova visina.
Stipendija se odobrava za razdoblje trajanja obrazovnog plana i programa propisanog odgovarajućim aktom obrazovne ustanove korisnika stipendije uz obavezu ispunjenja obveza sukladno sklopljenom ugovoru o stipendiranju i odredbama Pravilnika o stipendiranju studenata.

II.
Prijavu na ovaj natječaj mogu podnijeti studenti koji ispunjavaju sljedeće opće uvjete:
da su državljani Republike Hrvatske,
da kandidat i jedan od roditelja ili staratelja kandidata imaju prebivalište na području Općine Gundinci najmanje posljednjih 24 mjeseci,
da imaju status redovnog studenta,
te da kandidat ne prima stipendiju po drugoj osnovi.
Osim naprijed navedenih uvjeta kandidati moraju dostaviti uvjerenje o redovnom upisu s naznačenom nastavnom godinom ili semestrom studija. Za studente 1. godine dostavlja se samo dokaz o upisu i statusu redovnog studenta.
Prijavu na natječaj ne mogu podnijeti osobe koje ponavljaju godinu obrazovanja za koju su već stekli pravo na isplatu stipendije.
III.
Podnositelji zahtjeva se popisuju i rangiraju, te dobivaju stipendije ukoliko uz prijavu na natječaj dostave dokumentaciju iz točke II.

IV.
Uz prijavu na natječaj (zamolbu), kandidati podnose dokumentaciju koja služi kao dokaz o ispunjavanju uvjeta za prijavu:
presliku domovnice,
uvjerenje – potvrdu o prebivalištu za sebe i jednog roditelja ili staratelja, u originalu, iz kojeg je vidljivo da oboje imaju prijavljeno prebivalište na području Općine Gundinci posljednjih 24 mjeseca, u originalu (izdaje ga MUP RH),
pismenu izjavu da ne prima stipendiju po drugoj osnovi (nalazi se na obrascu zahtjeva) ,
uvjerenje o redovnom upisu s naznačenom nastavnom godinom ili semestrom studija. Za studente 1. godine dostavlja se samo dokaz o upisu i statusu redovnog studenta.

Podnositelji zahtjeva za dodjelu stipendija koji se školuju izvan RH dužni su isti, uključujući priložene potvrde, prevesti na hrvatski jezik, sve od strane ovlaštene osobe.

V.
Prijave na natječaj dostavljaju se na propisanom obrascu u roku 15 dana od objave na oglasnoj ploči Općine Gundinci odnosno na internetskoj stranici Općine Gundinci (www.gundinci.hr), neposredno ili putem poste preporučeno na adresu: OPĆINA GUNDINCI, S. RADIĆA 4, 35222 GUNDINCI, sa naznakom “prijava na natječaj za stipendije”.

KLASA: 602-01/20-01/13

URBROJ: 2178/05-01/20-1

Gundinci, 08. listopada 2020.g.

OPĆINSKI NAČELNIK

OPĆINE GUNDINCI

Ilija Markotić

 

Objavljeno na oglasnoj ploči Općine Gundinci dana 08.10.2020.g.
Posljednji dan prijave na natječaj 22.10.2020.g.

NATJEČAJ ZA DODJELU STIPENDIJA 2020-2021

ZAHTJEV ZA DODJELU STIPENDIJA

ODLUKA O DODJELI STIPENDIJA 2020-2021