01- JAVNI NATJEČAJ ZA FINANCIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA OD INTERESA ZA OPĆE DOBRO KOJE PROVODE UDRUGE U KULTURI NA PODRUČJU OPĆINE GUNDINCI ZA 2023. GODINU

02- UPUTA ZA PRIJAVITELJE JAVNI NATJEČAJ KULTURA 2023.

03- PRIJAVNICA NATJEČAJ KULTURA 2023.

04- OBRZAC PRORAČUN PROJEKTA – KULTURA 2023. (1)

05- OBRAZAC NEZAŽNJAVANJE – KULTURA 2023.

06- IZJAVA O NEPOSTOJANJU DVOSTRUKOG FINANCIRANJA – KULTURA 2023.

07- OBRAZAC PARTNER – NATJEČAJ KULTURA 2023.

08- OGLEDNI PRIMJER UGOVORA O FINANCIRANJU PROGRAMA – KULTURA 2023.

09- OBRAZAC ZA PROCJENU KVALITETE PRIJAVE – KULTURA 2023.

ODLUKA O NAČINU RASPODJELE RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA IZ PRORAČUNA OPĆINE GUNDINCI ZA 2023. GODINU NAMIJENJENIH FINANCIRANJU PROJEKATA UDRUGA U PODRUČJU KULTURE

ODLUKA O IMENOVANJU ČLANOVA POVJERENSTVA ZA PRIPREMU I PROVEDBU NATJEČAJA ZA FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA UDRUGA NA PODRUČJU OPĆINE GUNDINCI ZA 2023. GODINU

ODLUKA O DODJELI SREDSTAVA UDRUGAMA U KULTURI U 2023.