Klasa: 112-01/21-02/2

Urbroj: 2178/05/01/21-5 od 23. II. 2021. (1046)

Na temelju članka 24. stavka 5. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08, 04/18 i 112/19) i 44. Statuta Općine Gundinci (Službeni vjesnik Brod­sko-po­savske županije broj 01/18 i 6/20), načelnik Općine Gundinci donosi

ODLUKU O PONIŠTENJU JAVNOG NATJEČAJA

I. Poništava se Javni natječaj za imenovanje pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Gundinci, klasa: 112-01/21-02/2, urbroj: 2178/05-01/21-1 od 1. 2. 2021. godine, za prijam u službu na radno mjesto pročelnika Jedinstvenoga upravnog Općine Gundinci na neodređeno puno radno vrijeme.

Natječaj je objavljen u Narodnim novinama broj 9/21.

II. Protiv ove odluke nije dopušteno podnošenje pravnih lijekova.

III. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na web-stranici Općine Gundinci.

Općina Gundinci

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/oglasi/o8312602.html