OBAVIJEST I UPUTE

KANDIDATIMA PRIJAVLJENIM NA JAVNI NATJEČAJ ZA IMENOVANJE PROČELNIKA

(Izrazi koji se koriste u ovoj obavijesti za osobe u muškom rodu upotrijebljeni su neutralno i odnose se i na muške i na ženske osobe.)

 

 

RADNO MJESTO:

Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela OPĆINE GUNDINCI – 1 izvršitelj na puno radno vrijeme na neodređeno vrijeme.

Natječaj je objavljen u ˝Narodnim novinama˝ broj 09/21, oglasnoj ploči Općine Gundinci i na web stranici Općine Gundinci.

 

OPIS POSLOVA:

Utvrđen Pravilnikom o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Gundinci.

 

PODACI O PLAĆI:

Sukladno odredbama Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 28/10.) plaću za radno mjesto pročelnika čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta i osnovice za obračun plaće uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža.

 

NAČIN OBAVLJANJA PRETHODNE PROVJERE ZNANJA I SPOSOBNOSTI KANDIDATA:

Za kandidate prijavljene na natječaj koji su podnijeli pravodobnu i urednu prijavu te ispunjavaju formalne uvjete natječaja provest će se prethodna provjera znanja i sposobnosti koja obuhvaća:

– pisano testiranje

– intervju s kandidatima.

 

Za provjeru kandidatima se dodjeljuje broj bodova od 1 do 10.

 

Intervju će biti proveden samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz provjere znanja i sposobnosti na provedenom pisanom testiranju.

Postupak testiranja i intervjua provest će Povjerenstvo za provedbu Natječaja. O rezultatima testiranja i vremenu održavanja intervjua kandidati će biti obaviješteni.

Poziv za testiranje bit će objavljen najmanje 5 dana prije testiranja na web stranici Općine Gundinci i oglasnoj ploči Općine Gundinci.

Po dolasku na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti, od kandidata će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta. Kandidati koji ne mogu dokazati svoj identitet, osobe koje ne ispunjavaju formalne uvjete natječaja, kao i osobe koje nisu podnijele prijavu na Javni natječaj za radno mjesto za koje se provodi prethodna provjera znanja i sposobnosti, ne mogu pristupiti provjeri.

Smatra se da je kandidat, koji nije pristupio prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti, povukao prijavu na natječaj.

Po utvrđivanju identiteta, kandidatima će biti podijeljena pitanja za pisano testiranje koje traje 60 minuta.

Kandidati su dužni pridržavati utvrđenog vremena testiranja.

Za vrijeme testiranja kandidatima nije dopušteno:

Koristit se bilo kakvom literaturom odnosno bilješkama

Koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva

Napuštati prostoriju u kojoj se provodi provjera

Razgovarati s ostalim kandidatima ili na drugi način remetiti mir i red.

Ukoliko se kandidat ponaša neprimjereno i /ili prekrši neko od prethodno opisanih pravila, bit će zamoljen da se udalji sa testiranja, a njegov rezultat i rad Povjerenstvo za provedbu natječaja neće bodovati.

Testiranje se sastoji od pisanog teksta koji sadrži 20 pitanja. Maksimalan broj bodova koji kandidati mogu ostvariti je 20 bodova. Smatra se da su kandidati položili test ukoliko su ostvarili najmanje 50% bodova iz testa provjere znanja i sposobnosti.

Povjerenstvo za provedbu natječaja kroz razgovor sa kandidatima prilikom intervjua utvrđuje interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata za rad na navedenom radnom mjestu. Maksimalan broj bodova koji kandidati mogu ostvariti na intervjuu je 10 bodova.

 

Nakon provedenog postupka prethodne provjere znanja  i sposobnosti, Povjerenstvo za provedbu natječaja utvrđuje rang-listu kandidata prema ukupnom broju bodova ostvarenog u testiranju i intervjuu te ju dostavljaju načelniku općine Orle uz izvješće o provedenom postupku koje potpisuju svi članovi povjerenstva.

 

 

PODRUČJA TESTIRANJA TE PRAVNI I DRUGI IZVORI ZA PRIPREMANJE KANDIDATA ZA TESTIRANJE:

 

  1. Zakon o općem upravnom postupku (NN 47/09)
  2. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 128/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20)
  3. Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19)
  4. Uredba o uredskom poslovanju (NN 7/09)
  5. Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18 i 32/20)
  6. Zakon o vodama (NN 66/19)
  7. Zakon o poljoprivrednom zemljištu (NN 20/18, 115/18 i 98/19)
  8. Zakon o pravu na pristup informacijama (NN 25/13 i 85/15)
  9. Zakon o javnoj nabavi ( NN 120/16)
  10. Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima ( NN 91/96, 68/98, 137/99, 144/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09,143/12, 152/14).

 

 

 

Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja

OBAVIJEST I UPUTE – GUNDINCI