JAVNI POZIV

za prijavu šteta od prirodne nepogode izazvane olujnim nevremenom, jakim vjetrom i tučom na poljoprivrednim usjevima na području Općine Gundinci

 

Objavljeno: 17. kolovoza 2021.

I

Pozivamo sve oštećenike kojima je prirodna nepogoda izazvana olujnim nevremenom, jakim vjetrom i tučom dana 05. kolovoza 2021. godine, prouzročila štetu na poljoprivrednim kulturama i /ili građevinskim objektima da prijave štetu u roku 8 dana od dana objave ovog javnog poziva.

Prirodna nepogoda proglašena je Odlukom župana Brodsko-posavske županije (KLASA: 320-12/21-01/06, URBROJ: 2178/1-04-02/03-21-1 od 17. kolovoza 2021.) za područje općina Klakar, Oprisavci, Gundinci i Vrpolje.

II

Šteta se, u pravilu, prijavljuje putem e-pošte: opcina-gundinci@sb.t-com.hr, predajom u poštanski sandučić na ulazu u prostorije Općine Gundinci, Stjepana Radića 4, Gundinci ili neposrednom predajom u Jedinstveni upravni odjel, zaključno do 25.08. 2021. godine.

III

Šteta se prijavljuje putem Obrasca PN- prijava štete od prirodne nepogode.

Uz Obrazac PNOBAVEZNO je dostaviti sljedeću dokumentaciju:

  • presliku posjedovnog lista ili izvatka iz zemljišnih knjiga za prijavljenu oštećenu imovinu
  • presliku Upisnika OPG-a
  • presliku kartice tekućeg ili žiro računa na koji će se izvršiti isplata u slučaju  odobravanja štete
  • Privolu za obradu osobnih podataka

IV

Rok za prijavu štete je 25.08.2021. do 15:00 sati.

V

Vlasnici, odnosno korisnici zemljišta koji imaju osigurane usjeve kod osiguravajućeg društva, štetu prijavljuju osiguravajućem društvu, i to na osnovu ranije spomenute Odluke o proglašenju prirodne nepogode.

VI

Upiti u vezi prijava štete primaju se radnim danom od  09,00-14,00 sati na telefon: 035/487-008 ili putem e-pošte: opcina-gundinci@sb.t-com.hr

KLASA: 361-07/21-01/6

URBROJ: 2178/05-01/21-3

Gundinci, 17. kolovoza 2021.g.

 

Općinsko Povjerenstvo za

procjenu šteta od elementarnih nepogoda

Odluka PN Vrpolje Oprisavci Klakar i Gundinci

Obrazac-za-prijavu-stete_PN

Privola-za-obradu-podataka-za-prijavu-stete