Klasa: 112-01/21-02/2

Urbroj: 2178/05-01/21-1 od 1. II. 2021. (537)

Na temelju članaka 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19), i Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Gundinci (Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije broj 15/19), općinski načelnik Općine Gundinci raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za imenovanje pročelnika/pročelnice Jedinstvenog upravnog odjela Općine Gundinci.

Raspisuje se javni natječaj za imenovanje pročelnika/pročelnice Jedinstvenog upravnog odjela Općine Gundinci – 1 izvršitelj/izvršiteljica na neodređeno vrijeme.

Posebni uvjeti:

Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u službu propisane u članku 12. Zakona:

– punoljetnost,

– hrvatsko državljanstvo,

– zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima.

Kandidati za navedeno radno mjesto, osim općih uvjeta moraju ispunjavati i sljedeće posebne uvjete:

Stručni uvjeti:

– magistar/magistra pravne ili ekonomske struke odnosno sveučilišni prvostupnik/prvostupnica ekonomskog, pravnog ili društvenog smjera,

– najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima za magistar/magistra odnosno 5 godina za sveučilišni prvostupnik/prvostupnica,

– poznavanje rada na računalu,

– položen državni stručni ispit.

Osim navedenih posebnih uvjeta, kandidati/kandidatkinje moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u službu utvrđene člankom 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19) (punoljetnost, hrvatsko državljanstvo, zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima). U službu ne može biti primljena osoba za koju postoje postojati zapreke iz članka 15. i 16. istog Zakona.

Služba se zasniva na neodređeno vrijeme, uz obvezni probni rad od tri mjeseca.

Natjecati se mogu i kandidati/kandidatkinje koji nemaju položen državni stručni ispit, uz obvezu da kandidat/kandidatkinja koji bude imenovan/a, ispit položi u zakonskom roku.

Na javni natječaj se mogu prijaviti osobe obaju spolova.

Izrazi koji se koriste u ovom natječaju, a imaju rodno značenje koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski rod.

Osobama s akademskim ili stručnim nazivom odnosno s akademskim stupnjem stečenim prije stupanja na snagu Zakona o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju (Narodne novine broj 107/07 i 118/12), stečeni akademski ili stručni naziv odnosno akademski stupanj izjednačava se s odgovarajućim akademskim i stručnim nazivom ili akademskim stupnjem, u skladu s odredbama članka 14. toga Zakona.

Ako kandidat/kandidatkinja ostvaruje pravo na prednost pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan/dužna je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, u kojem slučaju imaju prednost u odnosu na ostale kandidate/kandidatkinje samo pod jednakim uvjetima.

Kandidati/kandidatkinje koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, (Narodne novine broj 121/17)174/04, 92/05, 02/07. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, broj: U-I-4585/2005,U-I-4799/2005, U-I-2446/2006, U-I-3502/2006 od 20. prosinca 2006., 107/07, 65/09, 137/09, 146/10 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, broj:U-I-4042/2005 i dr. od 15. prosinca 2010., 55/11, 140/12, 19/13, 33/13, 148/13 i 92/14), dokazuju to rješenjem ili potvrdom o priznatom statusu iz koje je vidljivo to pravo, potvrdom o nezaposlenosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdanom u vrijeme trajanja ovog natječaja, odnosno dokaz o oduzetoj roditeljskoj skrbi ako se na natječaj prijavljuje dijete smrtno stradaloga, zatočenoga i nestaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata bez roditeljske skrbi, te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.).

Kandidati/kandidatkinje koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13, 152/14 i 39/18) dokazuju to odgovarajućom javnom ispravom o invaliditetu na temelju koje se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom, te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.).

Kandidati/kandidatkinje koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 02/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 13/03 i 148/13), dokazuju to rješenjem ili potvrdom o priznatom statusu iz koje je vidljivo to pravo, potvrdom o nezaposlenosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdanom u vrijeme trajanja ovog natječaja, te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.).

Za kandidate/kandidatkinje prijavljene na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja, provest će se prethodna provjera znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua.

Ako pozvani kandidat/kandidatkinja ne pristupi testiranju i/ili intervjuu, smatrat će se da je povukao/povukla prijavu na natječaj.

Uz prijavu na natječaj, kandidati su dužni priložiti sljedeću dokumentaciju:

– životopis:

– dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik važeće osobne iskaznice ili domovnice)

– dokaz o stručnoj spremi (preslik diplome o stečenoj stručnoj spremi),

– dokaza o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima (preslik rješenja, ugovor o radu, rješenje o rasporedu ili potvrdu poslodavca o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima)

– dokaz o dosadašnjem radnom iskustvu (preslik radne knjižice, potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili drugi odgovarajući dokument)

– dokaz o položenom državnom stručnom ispitu (preslik),

– uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 30 dana do dana objave natječaja),

– vlastoručno potpisanu izjavu o nepostojanju zapreka iz članak 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08, 61/11, 4/18), te da poznaje rad na računalu (izjavu nije potrebno ovjeravati).

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti izabrani kandidat dostavlja prije donošenja rješenja o imenovanju. Sve isprave koje su dostavljene u preslici izabrani kandidat je dužan dostaviti u izvorniku prije donošenja rješenja o imenovanju.

Na web-stranici Općine Gundinci naveden je opis poslova te podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata i iz kojeg područja, te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za tu provjeru.

Na web-stranici Općine Gundinci i na oglasnoj ploči Općine Gundinci objavit će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje 5 dana prije održavanja provjere.

Prijave s potrebnom dokumentacijom podnose se na natječaj u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama.

Prijave se podnose na adresu: Općina Gundinci, Stjepana Radića 4, 35222 Gundinci, s obveznom naznakom: »Javni natječaj za imenovanje pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Gundinci – ne otvaraj«.

Osoba koja ne podnese pravodobnu i/ili urednu prijavu ili za koju se utvrdi da ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, neće se smatrati kandidatom/kandidatkinjom prijavljenim na javni natječaj. Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.

O rezultatima javnog natječaja kandidati će se izvijestiti dostavom rješenja o imenovanju izabranog kandidata u zakonskom roku koji za donošenje rješenja iznosi 60 dana od isteka roka za podnošenja prijava na natječaj.

Općina Gundinci

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/oglasi/o8311248.html