Obavijest o raspisanom natječaju za pročrlnika/pročelnicu

Klasa: 112-01/21-02/2 Urbroj: 2178/05-01/21-1 od 1. II. 2021. (537) Na temelju članaka 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19), i Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Gundinci (Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije broj 15/19), općinski načelnik Općine Gundinci raspisuje