Na temelju članka 46. Statuta Općine Gundinci (“Službeni vjesnik” Brodsko- posavske županije br.
14/21.) i članka 3. i 4. Pravilnika o stipendiranju KLASA: 602-01/15-01/14, URBROJ: 2178/05-02/15-1
od 24. listopada 2015.g. (“Službeni vjesnik“ Brodsko-posavske županije br.19/2015.), Općinski
načelnik Općine Gundinci, dana 06. listopada 2022. godine, objavljuje

N A T J E Č A J

za dodjelu stipendija u akademskoj 2022./2023. godini

I.

U akademskoj 2022./2032. godini dodijelit će se studentske stipendije u skladu s odlukom Općinskog
načelnika Općine Gundinci o dodjeli stipendija, u kojoj će biti utvrđen broj stipendija i njihova visina.
Stipendija se odobrava za razdoblje trajanja obrazovnog plana i programa propisanog odgovarajućim
aktom obrazovne ustanove korisnika stipendije uz obavezu ispunjenja obveza sukladno
sklopljenom ugovoru o stipendiranju i odredbama Pravilnika o stipendiranju studenata.

II.

Prijavu na ovaj natječaj mogu podnijeti studenti koji ispunjavaju sljedeće opće uvjete:
 da su državljani Republike Hrvatske,
 da kandidat i jedan od roditelja ili staratelja kandidata imaju prebivalište na području Općine
Gundinci najmanje posljednjih 24 mjeseci,
 da imaju status redovnog studenta,
 te da kandidat ne prima stipendiju po drugoj osnovi.
Osim naprijed navedenih uvjeta kandidati moraju dostaviti uvjerenje o redovnom upisu s naznačenom
nastavnom godinom ili semestrom studija. Za studente 1. godine dostavlja se samo dokaz o upisu i
statusu redovnog studenta.
Prijavu na natječaj ne mogu podnijeti osobe koje ponavljaju godinu obrazovanja za koju su već
stekli pravo na isplatu stipendije.

III.

Podnositelji zahtjeva se popisuju i rangiraju, te dobivaju stipendije ukoliko uz prijavu na natječaj
dostave dokumentaciju iz točke II.

IV.

Uz prijavu na natječaj (zamolbu), kandidati podnose dokumentaciju koja služi kao dokaz o
ispunjavanju uvjeta za prijavu:
1. presliku domovnice,
2. uvjerenje – potvrdu o prebivalištu za sebe i jednog roditelja ili staratelja, u originalu, iz
kojeg je vidljivo da oboje imaju prijavljeno prebivalište na području Općine Gundinci
posljednjih 24 mjeseca, u originalu (izdaje ga MUP RH),
3. pismenu izjavu da ne prima stipendiju po drugoj osnovi (nalazi se na obrascu
zahtjeva) ,
4. uvjerenje o redovnom upisu s naznačenom nastavnom godinom ili semestrom studija.
Za studente 1. godine dostavlja se samo dokaz o upisu i statusu redovnog studenta.
Podnositelji zahtjeva za dodjelu stipendija koji se školuju izvan RH dužni su isti, uključujući priložene
potvrde, prevesti na hrvatski jezik, sve od strane ovlaštene osobe.

V.

Prijave na natječaj dostavljaju se na propisanom obrascu u roku 15 dana od objave na oglasnoj ploči
Općine Gundinci odnosno na internetskoj stranici Općine Gundinci (www.gundinci.hr), neposredno ili
putem poste preporučeno na adresu: OPĆINA GUNDINCI, S. RADIĆA 4, 35222 GUNDINCI, sa
naznakom “prijava na natječaj za stipendije”

KLASA: 604-02/22-01/1

URBROJ: 2178-5-01-22-1

Gundinci, 06. listopada 2022. godina

 

OPĆINSKI NAČELNIK OPĆINE GUNDINCI  Ilija Markotić

Objavljeno na oglasnoj ploči Općine Gundinci dana 06.10.2022. godine
Posljednji dan prijave na natječaj 21.10.2022. godine

ZAHTJEV ZA DODJELU STUDENTSKE STIPENDIJE